REGULAMIN
STOWARZYSZENIA GENEALOGICZNEGO ZIEMI PILZNEŃSKIEJ

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej „Terra Pilsnensis”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
  Towarzystwo może używać również skróconej nazwy Terra Pilsnensis.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności powiat dębicki i gmina Pilzno.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dębica.
 4. Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej cżłonków.
 6. Celem Stowarzyszenia jest ułatwienie poszukiwań własnych korzeni oraz ukazanie bogatej tradycji i historii regionu Ziemi Pilzneńskiej.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectwa kultury narodowej,
  b. digitalizację oraz bezpłatne udostępnianie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  c. budowanie lokalnej bazy wiedzy genealogicznej i historycznej.
 8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prwanych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty otrzymania deklaracji członkowskiej, zwykłą większością głosów członków Towarzystwa, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
 10. Członek ma prawo do:
  a. brania udziału w głosowaniach Zebrania Członków,
  b. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  c. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.
 11. Członek zobowiązany jest do:
  a. brania czynnego udziału w realizacji celów określonych w regulaminie Stowarzyszenia,
  b. przestrzegania postanowień regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
  c. godnego reprezentowanie Stowarzyszenia,
  d. terminowego opłacania składek członkowskich.
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
  b. wykluczenia ze Stowarzyszenia w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu, działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego zaniedbywania obowiązków członkowskich, m. in. nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
  c. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
  d. śmierci osoby fizycznej
 13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Zebranie Członków,
  b. Przedstawiciel.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
  2. W sprawach określonych w par. 18 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.
 17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in.:
  a. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  b. wybór i odwołanie Przedstawiciela,
  c. przyjmowanie i odwoływanie członków,
  d. uchwalanie zmian regulaminu,
  e. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  f. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  g. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  h. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu lub pożyczki,
  i. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy,
  j. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 19. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  b. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  c. zwoływanie Zebrania Członków.
 22. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  e. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 23. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
  a. składek członkowskich,
  b. dotacji,
  c. darowizn,
  d. zbiórek publicznych,
  e. spadków, zapisów,
  f. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 25. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Poszukiwanie korzeni

Jak ropocząć poszukiwania

Rozpoczynając poszukiwania genealogiczne, dążymy do poznania historii własnej rodziny. Chcemy dowiedzieć się, skąd dokładnie pochodzimy i co kryje się za…

Artykuły historyczne

© 2022-2024 Stowarzyszenie Genealogiczne Ziemi Pilzneńskiej TERRA PILSNENSIS